Obchodné podmienky


1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupující urobením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame Vám možnosť on-line nonstop nákupu priamo z Vašej kancelárie alebo domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, faxu alebo písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve(objednávke).Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujíci daným normám, predpisom a nariadeniam, ktoré platia na území Slovenskej republiky. Zároveň ak je to pre daný druh tovaru obvyklé tak aj záručnými listami a návodmi k obsluhe. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným potvdením objednávky kupujúcemu. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúcí pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky osobne alebo telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k náhlej zmene,kedy napr.výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, ma právo predávajúci objednávku po dohode s kupujúcím modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Záväzné potvrdenie objednávky po preverení dostupnosti a termínu dodania vám zašleme e-mailom alebo potvrdíme telefonicky. V prípade objednávky v pracovných dňoch Vám zašleme potvrdenie v deň uskutočnenia objednávky. V prípade zaslania objednávky v dňoch pracovného pokoja a počas štátom uznaných sviatkov si vyhradzujeme právo zaslať potvrdenie objednávky najbližší pracovný deň po uskutočnení Vašej objednávky. O odoslaní tovaru budete taktiež informovaní e-mailom alebo telefonicky. V prípade akýchkoľvek nejasností Vás budeme, samozrejme, kontaktovať. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky.

4) STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s odoslaním a vrátením tovaru.

5) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.108/2000 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, poštou,faxom alebo osobne s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom Vášho bankového účtu. Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky: Prevzatý tovar zasiela kupujúci späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt. Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:

- Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

- Tovar musí byť nepoškodený - Tovar nesmie byť použitý

- Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)

- Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe

- Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.

Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné vopred dohodnúť termín doručenia. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 7 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

6) SPÔSOB PLATBY

Na výber máte nasledujúce spôsoby platby:

DOBIERKA - platba pri doručení tovaru prepravcom na fakturačnú,resp.doručovaciu adresu
PREDFAKTÚRA(proforma) - platba vopred bankovým prevodom na náš účet so zľavou(skontom) vo výške 3% za platbu vopred
V HOTOVOSTI - osobne pri prevziatí tovaru na predajni(len po predchádzajúcej dohode)

7) PREPRAVNÉ A BALNÉ

Objednaný tovar Vám zašleme expresnou službou slovenskej pošty alebo prepravnou službou GEIS podľa sadzby uvedenej v objednávkovom formulári. V prípade hodnoty objednávky do 200 EUR vrátane DPH je cena za prepravu paušálne stanovená na 7 EUR vrátane DPH. Pri hodnote objednávky tovaru nad 200 EUR vrátane DPH neplatíte prepravné náklady vôbec, ale vyhradzujeme si právo zmeniť prepravcu na aktuálne najvýhodnejšieho! Je možné dohodnúť aj iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácie jednotlivej objednávky.

8) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je v prípade tovaru na sklade do 48 hodín. V jednotlivých prípadoch pri voľbe prepravy s GEIS je možná dodávka do 24hod. od objednania. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás neodkladne kontaktovať a informovať o termíne dodania.

9)CENA TOVARU,DPH

Prevádzkovateľ internetového obchodu je plátcom DPH

Zľava 2 % za platbu vopred,prípadne ďalšie dojednané zľavy Vám budú odpočítané pri fakturácii,následne Vám bude odoslaná kópia vyúčtovacej faktury resp. predfaktúry na Váš mail k úhrade bankovým prevodom.Tovar je majetkom kupujúceho až v okamžiku plného zaplatenia kúpnej ceny (u bezhotovostných platieb sa za zaplatenie považuje doba, kedy se predávajúcemu pripíše čiastka na účet).

10) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je kupujúcí povinný informovať neodkladne našu firmu. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom, faxom alebo poštou. Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované.

Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov (obchodný zákonník, občiansky zákonník,... ) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Záruka sa mimo iné nevzťahuje na vady:

a) vzniknuté bežným opotrebením pri jeho používaní
b) spôsobené nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávným skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii e-mailem, faxom alebo poštou. Telefonické reklamácie ako je uvedené predtým nebudeme akceptovať.
2) Tovar zašlite na našu adresu alebo doručte do autorizovaného servisného strediska. V prípade, že nemáte možnosť zaslať tovar do autorizovaného servisného strediska môžete ho zaslať (nie na dobierku) na našu adresu alebo priniesť osobne vo vopred dohodnutom termíne. Termín osobného doručenia je potrebné dohodnúť telefonicky vopred.
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako pozáručná.
5) v prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútený účtovať nevyhnutné náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode neodkladne informovať o stave reklamácie.

11) INFORMÁCIE PODĽA SPOTREBITEĽSKÉHO ZÁKONNÍKA

Poučenie o ochrane osobných údajov:

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 10 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon o zásielkovom predaji“):

Podľa zákona o zásielkovom predaji má spotrebiteľ možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru do 14 dní na základe § 12 zákona o zásielkovom predaji. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Neprevzaté zásielky

Každá objednávka alebo expedovaná zásielka je kupujúcemu oznámená viackrát - objednávka pri prijatí a potvrdení, zásielky emailom pri expedícii, kuriérom pred doručením, pred koncom poštovej úložnej doby opäť emailovou správou. Predávajúci preto neakceptuje storno objednávky zo strany kupujúceho až po jej expedovaní. Expedovanú zásielku je kupujúci povinný prevziať, aby predávajúcemu nevznikla škoda alebo dodatočné náklady. Neprevzatím zásielky vzniká predajcovi priama škoda na poštovnom, balnom, poplatkoch za spätné doručenie a ďalších súvisiacich službách. Preto, ak kupujúci preukázateľne nestornoval (písomne)objednávku pred jej expedíciou, za neprevzatú zásielku mu bude evidovaná pohľadávka v hodnote 8€ alebo vo výške skutočnej škody. Po neprebratí zásielky a jej vrátení doručovateľom Vám vystavíme faktúru na uvedenú sumu poštovného. Túto faktúru je potrebné uhradiť, v opačnom prípade postúpime pohľadávku externej inkasnej spoločnosti.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, odbor Odbor výkonu dozoru tel. č. 032/640 01 09, web, podanie

Alternatívny spôsob riešenia sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktotým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/ Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 1. 2018.