Doprava a reklamácie

Doprava
Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.Zásielka s tovarom vždy obsahuje predajný doklad(faktúru) s dodacím a záručným listom.
Pri nákupe nad 200 EUR vrátane DPH je DOPRAVA ZDARMA.V prípade, že Váš nákup nepresiahne túto čiastku, účtujeme prepravné v čiastke 6 EUR vrátane DPH.Rozvoz tovaru zaisťujeme po celom Slovensku prostredníctvom prepravnej spoločnosti TEN-EXPRES a expresnej služby Slovenskej pošty.
Reklamácie
Kupujúci prevziatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je odobratý osobne, rozumie sa prevziatím tovaru okamžik jeho predania prvnému prepravcovi.
Záručné podmienky
V prípade, že sa po prevziatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe na tovare závady, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. Dĺžka záručnej doby je  24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom.
Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch
-Vypršaním záručnej doby u reklamovaného tovaru pred dňom uplatnenia reklamácie.
-Nevhodným používaním tovaru.
-Nedodržaním pokynov stanovených výrobcom či dodavateľom.
-Neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním ochrany tovaru.
-Tovar bol poškodený prírodným živlom.
Vyriadenie reklamácie
Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnúť bez zbytočného odkladu a o prípad.zistených závadách do 3 dní písomne informovať predávajúceho. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené rozdiely v množstve či druhu,prípadné závady tovaru, tzn. musí uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavují, najlepšie doložiť fotodokumentáciou.K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry alebo iného predajného dokladu od tovaru, ktorého závady sú predmetom reklamácie. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka v čo najkratšom čase od obdržania reklamácie, o postupe jej vybavovania.Vždy je potreba písomného vyhotovenia protokolu o zistených závadách a forme ich odstránenia, doporučujeme kupujúcemu si tieto potvrdenia uchovávať po dobu platnosti záruky.Reklamácia závady bude vyriadená bez zbytočného odkladu, nejneskôr však do 1 mesiaca odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.V prípade,že bola reklamácia neoprávnená (závada vznikla špatným používaním alebo chybnou manipuláciou a pod.),predávajúci naúčtuje kupujúcemu všetky vzniknuté náklady na lokalizáciu, logistiku, dohľadanie potrebných údajov, testovanie a pod.Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť ihneď, najneskôr však do 14 dní od ukončenia reklamačného vybavovania. Bez úhrady vzniknutých nákladov nebude tovar, ktorý je predmetom reklamácie, vydaný kupujúcemu.Reklamovať tovar nejde z dôvodu nepresných údajov a fotografií uvedených na internetových stránkach obchodu predávajúceho.V prípade zistenia neodstrániteľnej závady bude tovar vymenený za nový.